Cars4stars Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez spółkę pod firmą: „Cars4Stars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka lub Wynajmujący), adres: Al. Władysława Reymonta 4 lok. 3 01-842 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000555641, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności polegającej na wypożyczaniu samochodów na podstawie zawieranych umów najmu.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu samochodu zawieranych przez Spółkę, chyba że postanowienia umowy najmu wprost stanowią inaczej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.

§2

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Wynajmujący – spółka pod firmą: „Cars4Stars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie,
 2. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze samochód do używania i zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz oraz której dane osobowe zostały ujawnione w Umowie najmu samochodu,
 3. Umowa najmu lub Umowa – umowa najmu na podstawie której Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy samochód do używania przez czas oznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
 4. Samochód – przedmiot Umowy najmu.

§ 3

Czas trwania umowy

 1.  Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany.
 2.  Najemca jest zobowiązany zwrócić Samochód w dniu, o godzinie oraz w miejscu określonym w Umowie.
 3. Czas trwania Umowy może zostać przedłużony za uprzednią zgodą Wynajmującego. Zamiar przedłużenia czasu trwania Umowy musi być zgłoszony Wynajmującemu, co najmniej na 12 godzin przed upływem ustalonego w Umowie terminu zwrotu oraz zapłaty z góry czynszu najmu za dodatkowy, przedłużony czas trwania Umowy, w sposób określony w § 4 ust. 5) Regulaminu.
 4. W przypadku opóźnienia w zwrocie Samochodu, Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w § 10 ust. 2) lit. c i h.
 5. Niezależnie od powyższego, w przypadku braku zwrotu Samochodu przekraczającego tydzień oraz nie poinformowania Spółki, Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia samochodu, odholowania i poinformowania organów ścigania. Niezastosowanie się do powyższego będzie traktowane jako próba przywłaszczenia samochodu.

 

§4

Płatności

 1. W dniu zawarcia Umowy najmu, Najemca jest zobowiązany zapłacić umówiony czynsz i wpłacić kaucję.
 2. Wysokość kaucji zostanie określona każdorazowo w Umowie i uzależniona jest od klasy wynajmowanego Samochodu.
 3. Kaucja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy przez Najemcę, w tym wszelkie należności przysługujące Wynajmującemu z tytułu Umowy, a w szczególności należności z tytułu czynszu, kar umownych, opłat dodatkowych oraz powstałych szkód.
 4. Czynsz płatny jest z góry, za cały okres najmu.
 5. Czynsz płatny jest gotówką lub kartą kredytową w chwili zawarcia Umowy najmu lub przelewem, w terminie określonym w Umowie. Kaucja płatna jest gotówką lub przelewem w chwili zawarcia Umowy.
 6. W chwili zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne kary umowne wymienione w Regulaminie oraz Umowie, inne obciążające go opłaty oraz ewentualnie pokryć szkody, za które odpowiada. Kwota tych należności zostanie pomniejszona o kwotę zatrzymanej kaucji.
 7. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu powyżej 14 dni, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w maksymalnej wysokości za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 8. Wszelkie działania związane z windykacją należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu Umowy najmu mogą być prowadzone zarówno przez samego Wynajmującego jak i przez działającego w jego imieniu podmiot trzeci każdorazowo wskazany w Umowie.

§5

Odbiór pojazdu

 1. Najemca otrzymuje do używania Samochód zgodny z opisem zamieszczonym w Umowie.
 2. Samochód w chwili odbioru znajduje się w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym jego eksploatację zgodnie z umówionym celem.
 3. Stopień zatankowania zbiornika paliwa zostanie każdorazowo wskazany w Umowie .

§6

Prawa i obowiązki Najemcy

 1. Najemcą oraz kierowcą wynajętego samochodu może zostać osoba, która:
  a)    ukończyła 18 lat,
  b)    posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowcy – ważny paszport), który zostanie okazany przy podpisywaniu Umowy najmu,
  c)    posiada uprawnienia do kierowania Samochodem.
 2. Wymogi wskazane w ust. 1) obowiązują przez cały okres trwania Umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub kierowcę Samochodu powyższych wymogów, Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy najmu w trybie natychmiastowym i zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji.
 3. Najemca oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
 4. Wynajęty Samochód może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez osobę upoważnioną przez Najemcę, której dane osobowe zostaną przekazane Wynajmującemu.
 5. W przypadku udostępnienia wynajętego samochodu osobie trzeciej bez wiedzy i zgody Wynajmującego, Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wyrządzone przez nią szkody jak za działania własne.
 6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy najmu oraz używania Samochodu, zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją producenta i przepisami prawa.
 7. Najemca zobowiązany jest w szczególności do:
  a)    posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu),
  b)    stosowania w Samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  c)    zwrotu Samochodu z takim stanem zatankowania zbiornika paliwa, jaki otrzymał w dniu zawarcia umowy. Koszt paliwa zużytego podczas używania samochodu w okresie najmu pokrywa Najemca. Brak uzupełnienia paliwa do stanu z dnia zawarcia Umowy, skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 130 % kosztów brakującego paliwa,
  d)    regularnej kontroli stanu technologicznego i eksploatacyjnego Samochodu (codzienne sprawdzanie poziomu oleju oraz płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, poziomu płynu spryskiwacza oraz sprawdzenie oświetlenia) każdorazowo upewniając się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej Najemca jest zobowiązany powiadomić o tym Wynajmującego,
  e)    zabezpieczenia Samochodu przed kradzieżą,
  f)    każdorazowego zamykania Samochodu i uruchamiania alarmów oraz blokad,
  g)    używania Samochodu wyłącznie na terytorium Polski. Przekroczenie Samochodem granicy Polski, wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.
 8. Najemcy w szczególności zabrania się:
  a)    prowadzenia Samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomość,
  b)    przewożenia wszystkiego co mogłoby zniszczyć lub w znaczny sposób zabrudzić wnętrze Samochodu,
  c)    palenia tytoniu w Samochodzie,
  d)    dokonywania w Samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,
  e)    wykorzystywania Samochodu w zawodach, rajdach ani innych imprezach sportowych,
  f)    holowania Samochodem innych pojazdów,
  g)    przekraczania dopuszczalnej ładowności Samochodu określonej w dowodzie rejestracyjnym,
  h)    przewożenia w Samochodzie jakichkolwiek zwierząt.
 9. Jeżeli dojdzie do naruszenia któregokolwiek z zakazów o których mowa w ust. 8. niniejszego paragrafu, Wynajmujący ma prawo zatrzymać wpłaconą kaucję oraz dochodzić kar umownych określonych w § 10 Regulaminu.
 10. W przypadku, gdy Samochód ulegnie usterce, uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję w celu przekazania wszelkich informacji dotyczących okoliczności i świadków oraz sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 11. Jeżeli uszkodzenie Samochodu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, zabezpieczyć pojazd oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego.
 12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane z jego winy, oraz osób za których działania odpowiada, w tym pasażerów Samochodu, za szkody w pojeździe.
 13. Najemca upoważnia tym samym Wynajmującego do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego tytuły. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się pokrywać koszty opłat parkingowych, ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź mandatów i innych wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.
 14. W przypadku określonym w ust. 12) niniejszego paragrafu, Najemca zobowiązany jest wypłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie lub zwrot innych obciążających go opłat, którymi obciążono Wynajmującego, w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego, o ile należności ta nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej lub z wpłaconej przez Najemcę kaucji.
 15. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przesyłania do Najemcy zawiadomienia o dokonaniu wykroczenia drogowego po zakończeniu terminu Umowy. Jednocześnie Wynajmujący jest uprawniony do udostępnienia właściwemu organowi Umowy, wskazując sprawcę, a zarazem płatnika wskazanego wykroczenia popełnionego w trakcie trwania.
 16. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu wartości samochodu, w przypadku jego kradzieży jeżeli:
  a)    Najemca nie zwróci Wynajmującemu kluczyków lub dokumentów wynajętego samochodu,
  b)    ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży, z uwagi na zaniedbania Najemcy (np. niezabezpieczenie samochodu przed kradzieżą).

§ 7

Obowiązki Wynajmującego, wyłączenie odpowiedzialności Wynajmującego

 1. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Najemcy Samochód będzie niezdolny do umówionego użytku przez okres dłuższy niż 8 godzin, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu.
 2.  Wynajmujący zobowiązuje się, że Samochód będzie posiadał pełny pakiet ubezpieczeń OC, AC i NNW oraz ubezpieczenie Asistance, obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.
 3. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
  a)    prowadzenia Samochodu w stanie nietrzeźwym po zażyciu alkoholu, narkotyków oraz substancji psychotropowych,
  b)    prowadzenia Samochodu bez ważnego prawa jazdy,
  c)    ucieczki prowadzącego Samochód z miejsca wypadku,
  d)    podanie nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności oraz przyczyn powstania szkody.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Samochodzie oraz jakiekolwiek opłaty (w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem Samochodu.

§ 8

Zwrot pojazdu

 1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić Samochód w miejscu i czasie ustalonym w Umowie.
 2. Najemca może zwrócić Samochód w innym miejscu po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym i poniesieniu dodatkowych kosztów w przypadku ich wystąpienia.
 3.  Najemca zwróci Samochód w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami i przedmiotami wydanymi wraz z Samochodem. W przypadku braku kompletu dokumentów Umowa będzie traktowana jako przedłużona do czasu wydania nowych dokumentów z tym, że Samochód niezwłocznie zostaje zwrócony w posiadanie Wynajmującego.
 4. Najemca zwróci Samochód wyczyszczony zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz lub zapłaci w dniu zwrotu pojazdu równowartość kosztów wyczyszczenia Samochód na zewnątrz i wewnątrz. W razie wątpliwości uważa się, że Samochód w chwili jego wydania Najemcy był czysty z zewnątrz i wewnątrz.

§9

Opłaty dodatkowe

 1. Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:
  a)    wydania Samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 30,00 zł,
  b)    zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 30,00 zł,
  c)    podstawienie Samochodu lub jego odbiór poza granicami Warszawy, w zależności od odległości – 30,00zł do 80,00 zł,
  d)    Wydanie/Zwrot Samochodu po godzinie 18.00 – 30,00 zł,
  e)    Wydanie/Zwrot Samochodu w godzinach 22.00 – 8.00 – 50,00 zł,
  f)    Wydanie/Zwrot Samochodu w dni wolne od pracy – 60,00 zł,
  g)    przekroczenia limitu kilometrów  – za każdy przekroczony kilometr zgodnie z ustaloną opłatą za dany samochód,
  h)    obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu - 100 zł,
  i)    wyjazdu Samochodem za zgodą Wynajmującego za granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren EU – 100 zł , do krajów poza EU - utrata kaucji .

§10

Kary umowne

 1. Oprócz innych wypadków określonych w Umowie lub Regulaminie, Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za brak w chwili zwrotu Samochodu:
  a)    dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej – 200,00 zł
  b)    tablicy rejestracyjnej – 300,00 zł
  c)    naklejki rejestracyjnej na szybie – 200,00 zł
  d)    kluczyka bez pilota zamka centralnego – 400,00 zł
  e)    kluczyka z pilotem zamka centralnego – 900,00 zł
  f)    Każdy dzień oczekiwania na wyrobienie w/w elementów – 150,00 zł
 2. Ponadto Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umową w przypadku:
  a)    Palenie tytoniu w Samochodzie – 500,00 zł
  b)    udostępnienie Samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 500,00 zł
  c)    opóźnienie w zwrocie do 3h – 50,00 zł
  d)    zwrot brudnego Samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – 50,00zł – 100,00zł
  e)    demontaż części wyposażenia Samochodu lub dokonanie innych przeróbek, zmian – 1000,00 zł
  f)    utratę gwarancji na Samochód z winy Najemcy – 2000,00 zł
  g)    zatankowanie Samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -10.000 zł
  h)    opóźnienie w zwrocie Samochodu ponad 3h - dwukrotność dobowej stawki czynszu ustalonej w umowie za każdą dobę opóźnienia,
  i)    holowanie innych pojazdów Samochodem - 300 zł
  j)    wyjazd Samochodem poza granicę Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego - 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

§10

Postanowienia końcowe

 1.  Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn.zm.).
 2. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia swojego podpisu i oświadcza, że jest uprawiony do jej przyjęcia.
 3. Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory z tytułu niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy miejscowo właściwe dla Wynajmującego.
 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

ZamknijStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.